OFICIAL! A fost aprobata procedura de acordare a sumelor de sprijin pentru reangajarea somerilor (Ordinul 456/2020)

In Monitorul Oficial, Partea I nr. 484 din 09.06.2020 a fost publicat Ordinul nr. 456/2020 pentru aprobarea Procedurii de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative.

Actul normativ a intrat in vigoare la data de 9 iunie 2020 si aproba procedura de acordare a sumelor de sprijin pentru companiile care reangajeaza persoane cu varsta de peste 50 de ani sau persoane cu varsta cuprinsa intre 16-29 de ani.

Reamintim ca Ordonanta nr. 92/2020 prevedea plata de pana la 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana reangajata care a fost inregistrata ca somera in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene.

Pentru acordarea sumelor respective, angajatorii incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.

In vederea incheierii conventiei, angajatorii trebuie sa depuna prin mijloace electronice de transmitere la distanta o cerere potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, insotita de urmatoarele documente:

a) declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, dintre care sa rezulte ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. VI din ordonanta de urgenta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

b) actul de identitate, in copie;

c) actul in baza caruia au fost incadrati in munca, in copie.

Sumele se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele din categoriile mentionate la aceste alineate sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat conditiile prevazute la art. III alin. (1) sau (2) din ordonanta de urgenta, cat si conditiile prevazute la art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute la aceste articole.

Pentru verificarea si acordarea sumei lunare, angajatorii depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, un tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, extras, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.

Extras din Ordinul nr.456/2020:

Avand in vedere prevederile art. VII alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative,

in temeiul prevederilor art. 22 alin. (3) din Legea nr. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

presedintele Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca emite urmatorul ordin:

Art. 1. –
Se aproba Procedura de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. –
Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data publicarii.

PROCEDURA de acordare a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor

Art. 1. –
Prezenta procedura reglementeaza modul de acordare din bugetul asigurarilor pentru somaj a sumelor prevazute de art. III alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 92/2020 pentru instituirea unor masuri active de sprijin destinate angajatilor si angajatorilor in contextul situatiei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum si pentru modificarea unor acte normative, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

Art. 2. –

(1) Pentru acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, angajatorii incheie cu agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, dar nu mai tarziu de data de 31 decembrie 2020, o conventie potrivit modelului prevazut in anexa nr. 1 la prezenta procedura.

(2) Termenul prevazut la alin. (1) este termen de decadere din dreptul de a beneficia de sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta.

Art. 3. –

(1) In vederea incheierii conventiei prevazute la art. 2 alin. (1), angajatorii depun prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, republicata, cu completarile ulterioare, o cerere potrivit modelului prevazut in anexa nr. 2 la prezenta procedura, insotita de urmatoarele documente:

a) declaratie pe propria raspundere, data prin reprezentantul legal, dintre care sa rezulte ca nu se afla in una dintre situatiile prevazute la art. VI din ordonanta de urgenta, potrivit modelului prevazut in anexa nr. 3 la prezenta procedura;

b) actul de identitate, in copie;

c) actul in baza caruia au fost incadrati in munca, in copie.

(2) Documentele care se solicita in copie, prevazute la alin. (1), sunt certificate pentru conformitate cu originalul de catre angajator.

(3) In situatia in care documentele transmise conform alin. (1) nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.

(4) In situatia in care angajatorul nu redepune documentele care nu sunt lizibile sau nu transmite toate documentele in termenul de 5 zile prevazut la alin. (3), acesta poate solicita acordarea drepturilor prevazute de art. III alin. (1) sau (2) din ordonanta de urgenta, prin depunerea documentelor prevazute la alin. (1), in termenul prevazut la art. 2 alin. (1).

Art. 4. –

Sumele prevazute de art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda angajatorilor in situatia in care persoanele din categoriile mentionate la aceste alineate sunt inregistrate ca someri in evidenta agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 5. –

Angajatorii care incadreaza in munca persoane care indeplinesc atat conditiile prevazute la art. III alin. (1) sau (2) din ordonanta de urgenta, cat si conditiile prevazute la art. 80, 85 si 934 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia, pentru persoanele respective, optional, numai de una dintre masurile de stimulare a ocuparii fortei de munca prevazute la aceste articole.

Art. 6. –

(1) Sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda angajatorilor lunar, de la data incheierii conventiei prevazute la art. 2 alin. (1), proportional cu timpul efectiv lucrat in luna respectiva de persoanele incadrate in munca in conditiile prevazute de aceste alineate.

(2) Sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda si pentru perioada concediului de odihna.

(3) In perioada in care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor incadrate in baza conventiei prevazute la art. 2 alin. (1) sunt suspendate, sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta nu se acorda.

(4) Perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu nu face parte din perioada de acordare a masurilor de stimulare.

Art. 7. –

(1) Pentru verificarea si acordarea sumei lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, angajatorii depun pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare lunii pentru care solicita aceasta suma, prin mijloace electronice de transmitere la distanta, conform prevederilor legale, ca urmare a detinerii unui certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001, republicata, cu completarile ulterioare, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti, in raza careia acestia isi au sediul social, un tabel nominal intocmit potrivit modelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta procedura, insotit de pontajul si statul de plata pentru luna respectiva, extras, in copie certificata de angajator pentru conformitate cu originalul.

(2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele pana la expirarea termenului prevazut la alin. (1) sau le completeaza altfel decat potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta nu se acorda.Derogari (1)

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda pentru luna pentru care documentele prevazute la alin. (1) sunt corectate si depuse pana in ultima zi a lunii urmatoare lunii pentru care solicita acordarea acestor sume.

(4) Perioada pentru care nu se acorda sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta din motivele prevazute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.

(5) In situatia in care documentele transmise in termen, conform alin. (1), nu sunt lizibile sau angajatorul nu a transmis toate documentele, agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana, respectiv a municipiului Bucuresti solicita angajatorului redepunerea acestora, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc, in termen de 5 zile de la data primirii solicitarii, iar documentele transmise ca urmare a acestei solicitari sunt considerate a fi depuse in termen.

(6) Pentru luna pentru care angajatorii nu redepun documentele pana la data prevazuta la alin. (5) ca urmare a solicitarii agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sumele lunare prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta nu se acorda, iar aceasta perioada face parte din perioada de acordare a acestor sume.

Art. 8. –

(1) Termenul de 5 zile prevazut la art. 3 alin. (3) si la art. 7 alin. (5) se implineste la ora 24,00 a celei de a 5-a zile, calculata de la data primirii solicitarii transmise de agentia pentru ocuparea fortei de munca privind redepunerea documentelor care nu sunt lizibile, respectiv transmiterea documentelor care lipsesc.

(2) In situatia in care termenele calculate conform alin. (1) se implinesc intr-o zi nelucratoare, acestea se prelungesc pana la sfarsitul primei zile lucratoare care urmeaza, ora 24,00.

Art. 9. –
Sumele lunare cuvenite conform art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se acorda de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, din bugetul asigurarilor pentru somaj, in termen de 15 zile lucratoare de la data de 1 a lunii urmatoare expirarii termenului de depunere a documentelor necesare pentru verificarea si acordarea acestor sume.

Art. 10. –
Stabilirea si incetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta se fac in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Art. 11. –
Agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti efectueaza, potrivit prevederilor Procedurii privind activitatea de control, de indeplinire a masurilor asiguratorii, precum si de efectuare a executarii silite a debitelor rezultate din nerespectarea prevederilor Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, aprobate prin Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca nr. 279/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, controlul asupra:

a) indeplinirii conditiilor legale pentru incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1), derularea acestora si acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta;

b) respectarii de catre angajatori a obligatiilor asumate prin incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1), de ordonanta de urgenta, precum si de celelalte acte normative adoptate in aplicarea acesteia.

Art. 12. –
Debitele rezultate in urma constatarii de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a nerespectarii conditiilor legale pentru acordarea sumelor prevazute la art. III alin. (1) si (2) din ordonanta de urgenta, precum si a obligatiilor asumate de angajatori prin incheierea conventiilor prevazute la art. 2 alin. (1) se recupereaza in conformitate cu prevederile art. 47 din Legea nr. 76/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Distribuie

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *