În vederea semnării Acordului de Finanțare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

  1. Carte de identitate reprezentant legal societate;
  2. Cererea tip de acord de principiu pentru finanțare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societății;
  3. Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social,cât și pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;
  4. Certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligațiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor și datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social,cât și pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorității administrației publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administrației respective, se solicită o adeverință;
  5. Documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderi nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere și documentul emis de către ONRC din care să rezulte dacă acționarii/ asociații solicitantului au avut/nu au avut calitatea de administrator sau asociat unic într-o societate comercială care a fost  declarată în insolvență sau faliment în ultimii 5 ani (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). ATENÈšIE! La ONRC se va solicita documentul emis pentru programul Start-Up Nation!
  6. Dovada ca a fost deschis  cont la una din bancile partenere in vederea virării ajutorului financiar nerambursabil (BCR, CEC BANK sau BANCA TRANSILVANIA)

În cazul în care AIMMAIPE constată că nu se depun documentele mentionate mai sus, documentele depuse nu sunt în termen de valabilitate la data depunerii sau aplicantii nu semnează acordul de finanțare conform programării AIMMAIPE, acestia vor primi Scrisoare de înștiințare a respingerii la finantare, transmisă automat de către aplicație.

Pana la data semnării contractului aplicanții au obligația să opteze si sa deschida cont la una din bancile partenere in vederea virării ajutorului financiar nerambursabil (BCR, CEC BANK sau BANCA TRANSILVANIA) si sa comunice numele bancii catre Agentia de care apartin pe adresa acesteia de email (Anexa nr. 4 la procedura de implementare).

Dupa semnarea acordurilor de către toate părțile veți fi contactat pentru stabilirea modalității de înmânare exemplarului dumneavostră.

Acordurile trebuie semnate de către reprezentantul legal al societății beneficiare (administratorul) sau de către împuternicitul acestuia, în baza unei procuri notariale încheiată sub formă autentică.